Bozo Net Membership Card

Be an official card-carrying member of the Bozo Net.  Just download and print.

Member List

BOZO #

Callsign

Name

Location

1
(SK)
KI6FF DAVID DM13
2 N6EQ CHUCK DM14
3 K6TSK RALPH DM03
4 WB6MZR DON DM13
5
(SK)
W7JBC TED DM12
6 KE6OPK DAVID DM03
7 W6CRO CHUCK DM03
8 N6CA CHIP DM03
9 WB6NOA GORDON DM13
10 WA6TED TED DM13
11 W6DQ DENNIS DM13
12 KB6VAN DAVID DM13
13 N6VHF NEIL DM13
14 W6IST ALLAN DM04
15 N6VI MARTY DM04
16 N8DEZ STEVE DM04
17 KD6OLH ARCHIE DM03
18 W6OTL JIM DM13
19 AA6DQ TIM DM13
20 NC6W LEONARD DM13
21 WA6EJO STEVE DM04
22 WI6J MARK DM05
23 KT6KT SERGE DM26
24 WB9COY GENE DM13
25
(SK)
WA6JCL RICH DM13
26 K7LAS MARK DM26
27 N7RSL ROB DM26
28 K6LGL SKIP DM04
29 N5YRJ STEVE DM13
30 WO1S JOHN DM13
31 W6QYS EVERETT DM04
32 K6NC MIKE CM98
33 W6JRB JOHN DM14
34 KI6IUJ GREGG DM14
35 K6KMN DOUG DM04
36 KD6LTB BILL DM37
37 K6TBA JOE DM04
38 K7KMR KEVIN DM14
39 KB6MAT MATT DM14
40 KG6DKW ROB DM14
41 W6OAR RANDY DM14
42 WA6DIR LARRY DM14
43 NR7T JOHN DM37
44 WE4IAS JOHN DM04
45 N6NBV STEVE DM13
46 WA6LDT BOB DM04
47 K6MYC MIKE DM07
48 WA6IKE GARY CM98
49 WV7C DICK DM26
50 K6RBS RICHARD DM13
51 KC6UIX GREG DM14
52 W6QIW STEVE DM14
53 K6RMR STAN DM13
54 KE6DJX SCOTT DM04
55 WA6HXD TERRY DM12
56 K6MTG MARK DM14
57 K6KIG MATT DM03
58 W6PMD PAT DM13
59 W6IPT ED DM13
60 K6SUM MARCI DM03
61 KB6RQU RICK DM05
62 N8YOH GORDON DM14
63 N8EWU LADDY DM43
64 KB7REO GLENN DM26
65 KE6VWK BILL DM14
66 K6YCV MARK CM98
67 KJ0HN JOHN DM15
68 K6PCY MARK DM14
69 W6VNQ DAVID CM88
70 W6ATB GREG DM13
71 WB6SCI MIKE DM14
72 W6BBS FRANK DM06
73 N6RMJ PAT DM14
74 K6DLB DAVID DM04
75 K6WCU JESS DM14
76 K6HR PAUL DM03
77 WA6EMD ELUAH DM13
78 NA6DB DAVID DM13
79 KJ6GFL MIKE DM13
80 KJ6PCY JOHN DM13
81 N6HVS ROD DM14
82 KQ6UH NORM DM14
83 N7DYL DYLAN DM03
84 KK6AZ ED DM13
85 KI6CHH TOM DM14
86 WB6ISO DENNIS CM98
87 KF6KJF CRAIG DM14
88 WK6F TOM DM14
89 WA7JTM PETE DM33
90 KD6RUH ED DM04
91 K6CG DICK DM04
92 WA6BRD MARK DM13
93 K6MIV ART DM03
94 KD7WRM WAYNE DM13
95 N6DCN RON CM98
96 KE6ILX JEFF CM99
97 WA6QAG MAX DM04
98 KC6SEH JOHN CM98
99 KE6HXF ROB DM14
100 N6DVH JIM DM06
101 K6TDI TERRY DM13
102 KB0PUN DAVE DM26
103 WA6KTK STEVE CM97
104 W7GWT GARY DM14
105 KB6LTY CHRISTY DM14
106 KK6FR FRANK DM14
107 W6PQL JIM CM97
108 KC6GVG AARON DM14
109 KI6DKV NOEL DM14
110 KI6JJW STEVE CM87
111 K6KLY RUSS CM87
112 N6TP JIM CM98
113 WA6ZKY GORDY CM98
114 KG6GNS DEBBIE DM13
115 WB6MHN JOE DM13
116 KA6QZU JIM DM13
117 KG6ACG JOE DM05
118 KG7DOW JOHN DM37
119 KI6UCN HART DM14
120 KJ6SBX ED DM03
121 W6DKH DAVE DM13
122 N6EV PAUL DM03
123 WA6PZB DAN DM03
124 N6XQ JACK DM12
125 WA6T JOHN DM03
126 K6DXN SIMON DM14
127 W6KLE DON DM04`
128 KD6HDX Dave DM13
129 AA7SQ Larry DM14
130 NM6B HOWARD CM99
131 N6DPG DANNY DM13
132 N6TNI DANNY CM98
133 N5BF COURTNEY DM04
134 KK6FEE RUBY DM13
135 KA6BYR JIM CM88
136 KI6OSH JOE CM98
137 KG6EXO MIKE DM13
138 W6DAS DAN DM14
139 AA6DW ALAN DM03
140 KF6V BURL DM14
141 KI6EQP LYNNE DM13
142 KI6BWO SIM DM13
143 KN6CZ JR. DM14
144 KJ6ART SPENCER CM97
145 KD6SW RICH CN80
146 W6GLA ERIC DM13
147 K7CWA WARREN DM42
148 N6HF BOB DM13
149 K6HCP KEN CM97
150 KG6MZC ROB DM13
151 KG6ABF SCOTT DM14
152 KF6SRU DOYLE DM14
153 N6ISY DICK DM13
154 W6RFB BOB DM03
155 KJ6GRB JAY DM13
156 WQ6V LARRY DM13
157 KI6BHB DAVID DM13
158 WA6DUR WALT CM87
159 KK6RBH RUDY DM14
160 KA6OSX KENT CM87
161 K6OJM BRIAN DM97
162 KK6CGQ SCOTT CM98
163 W6DWI ROBIN CM98
164 K6SEQ ANDY DM15
165 WB6POJ STEVE CM97
166 WA6QAK BILL CM98
167 AD6DL DAN DM03
168 W6BUR GEORGE CM87
169 W6OJR KEN CM87
170 W6KGO CARL CM87
171 K0DDR BARRY DM06
172 AD6TN PETER DM03
173 K6LMN ROGER DM04
174 W6SAN BILL DM12
175 K6JCW TOM DM15
176 W7WBB PERRY DM26
177 KE6QR GARY CM88
178 KI6OWL JEFF DM14
179 KF6PHX JOHN DM13
180 KG6SPS PHIL CM87
181 KC6GJE ALAN DM03
182 W6GLC GREG DM04
183 KE6RDR DAN DM14
184 AA1AJ AJ DM14
185 WA6VLJ GAYLE DM14
186 KK6CVY LORI DM14
187 KE6RCI ERIC DM04
188 KI6MPU BEN CM87
189 KB7B ANDY CN87
190 KC6VMB MARCEL DM13
191 W6KF KEN CM97
192 KA6BLW JOHN CM88
193 KI6DZX MALIK CM98
194 KM6OR DOUGLAS DM06
195 N6BYH MICHAEL DM06
196 WA6RRJ RICHARD DM06
197 N9QE LARRY DM03
198 KF6ZZI DEAN DM14
199 K6ERF ROBERT CM87
200 N6MM JOSEPH CM87
201 WU6D CARL DM13IS
202 K6VC CATHY DM13IS
203 KJ6QYP DELVIN DM14
204 KE6U JOHN DM14
205 KG6DHQ ROBERT DM04
206 W6WW BRUCE DM14
207 KK6AHZ GRANT DM14
208 KJ6QYN SHELLY DM14
209 KJ6ZLL BILL DM14
210 N6WTS TODD DM14
211 KE6FVN JIM DM03
212 AC6JO BLAKE DM13
213 N6HY ERNIE DM04
214 K6HLH LARRY DM14
215 N6DQW DON DM14
216 N6CVO BRIAN DM04
217 KF6FST MITCH DM14
218 WA6YEO ADRIENNE DM14
219 WA6EFW LANNY DM14
220 K6QG LYLE CM98
221 KE6KA BILL CM98
222 K6AII BOB DM14
223 N6KAT SHAWN DM14
224 K6TW TIM DM03
225 KK6R DONN DM14
226 WA6OIB KEN DM07
227 WA6AQL MARC DM14
228 K0RAC ROB DM03
229 KI6VJY MATT CM97
230 KO6HS JERRY CN80
231 KB6KYK FRANK CM99
232 N6YG GEORGE CM98
233 KD6UBX SEAN CM98
234 N6DXN RICHARD DM13
235 K6ZTF JOHN CM87
236 AF6D BOB DM14
237 K6SYW PERRY DM03
238 KA6GSE DENNIS DM04
239 KK6IPY KERRY DM13
240 (SK) K7EH BRUCE DM16
241 AF6JP JOHN CM97
242 N6KOG STEVE CM97
243 KN6KW BILL CM98
244 K6YK JOHN CM97
245 KG6HQD JERRY DM13
246 AA6GE DON DM13
247 KK6ENS BEN DM05
248 KK6AL AL DM04
249 KD6BQ RICHARD CM87
250 WJ6T BOB DM05
251 KR6DD ANDY CM87
252 KG6TTT BOB CM99
253 KD6NQA STEVE DM04
254 KJ6GNR JULIE DM04
255 KJ6KO GREG CM98
256 KC6FLG KEVIN DM14
257 N6NFA RON DM14
258 K1NV JOHN DM26
259 KB3IIV TOM DM16
260 WB6FFC MIKE CN82
261 KK6IJL ERIC DM13
262 W6OXA OMAR DM14
263 KJ6MSU DAN DM13
264 KG6TBR MARJORIE DM04
265 N3IZN CHRIS DM13
266 K6JMG JIM CM97
267 KI6UKV JEFF DM04
268 KG6VBH DAVID DM14
269 KG6ALK BILL DM07
270 KG6KPR WAYNE CM97
271 KJ6MQI JARED CM97
272 KE7UQL DANIEL DM09
273 W6JDG JOHN DM04
274 WA6VHA CHRIS DM04
275 K6ORJ MARK DM06
276 N6TWW MIKE CM98
277 WA6TWF DAVID DM13
278 K6SRU KEN DM13
279 K7QXA RON DM09
280 WB6RDP TOM DM14
281 K6VML DAVE DM14
282 AA6GI WILLIAM CM97
283 K6DHP DAN DM03
284 WA6OSX TOM CM98
285 WB6JNN JIM CM87
286 KG6UTS ED DM12
       

BOZO #

Callsign

Name

Location

287 W6AAX AL DM13
288 K7XQ JEFF CM97
289 W6HEP HAROLD DM13
290 N6DTO DARRYL DM13
291 WA6UAP PAT CM87
292 N6PMI DENNIS CM98
293 K6MIA ED CM97
294 W2WRX CARL CM97
295 K6BIR VINCENT CM87
296 KC6RCM DOUGLAS CM89
297 WA6EKS JIM CM87
298 KJ6QHX DAN DM14
299 W6YLZ MIKE DM04
300 WE6OZ SCOTT CM88
301 KF6IRK MARK DM03
302 K6HZH FRED DM14
303 KI6BEN JOHN CM97
304 K6MOD JAMES DM14
305 WA6IO JIM CN90
306 KE6UUC DOUG DM13
307 NL7SX JACK DM15
308 K6QCB JEFF DM14
309 KD6CQS TOM DM03
310 KC6YQO MIKE DM14
311 WA6UXA GARY CM97
312 WB6VIV NEIL CM97
313 W6OSO MIKE DM13
314 KO6TZ BOB DM13
315 WA6WON TOMMY DM13
316 W6LMP ORVIN DM13
317 K6VK BART CM87
318 KK6DAC RACHEL CM87
319 KB4BKZ       TOM EM82
320 KN6VL JOHN DM04
321 W6RQR ROBERT CM99
322 KI6LSF DAVID DM13
323 K6EEE JIM DM13
324 K6DXW JOE DM04
325 KB6BKN WALT CM88
326 KK6AL AL DM04
327 N0EDS DAVE CM89
328 AA6RS RICHARD CM98
329 K7FF DRACO CM 98
330 KM6AB MIKE DM03
331 N6JKH JERRY CM98
332 AE6OR STELLI CM98
333 K6EU TOM CM97
334 KD6THC PHILLIP CM98
335 W6RV DOUG CM87
336 N1PPP DAVE CM89
337 KI6BXB DON CM89
338 W6PJJ DON CM98
339 KK6IDV RILEY DM13
340 KK6D WILLIAM DM14
341 K2GMY RICHARD CM88
342 K6BBC TONY DM04
343 K6BIR VINCE CM87
344 KC6VEH DAVID DM12
345 K0OK BOB DM13
346 W6WMV WAYNE CM89
347 W6FE JOHN DM13
348 KK6JDC DAVE DM13
349 KR6DR RANDY DM04
350 WB5QAL BEN CM88
351 WA6JBZ DICK DM13
351 WA6JBZ DICK DM13
352 KI6PMD PHIL DM04
353 NC6U RON CM98
354 N7RFG DAVID CM97
355 KK6FNX BEN CM98
356 AI6RE DON CM97
357 KB7SLZ ROY CM87
358 KI6INQ DENNIS CM87
359 KB6CIA BOB DM13
360 K6BIR VINCE CM87
361 K6KAP MAC CM97
362 KK6DF DAVID CM97
363 AE6EO DAVID CM97
364 KG6TXU KEN CM88
365 KE6DNM RUSS DM14
366 KF6A BILL DM14
367 AA6W DON CM96
368 NA6XR OTIS DM03
369 KJ6PFW PATRICK DM03
370 WB6AAJ KELLY CM97
371 N6NQ JON DM04
372 K6GXO KEITH DM04
373 KC6UVM GEORGE DM04
374 AK6R BOB DM13
375 KE6RHV MARCUS DM04
376 KB6NOX LEE DM14
377      
378 K9KAO HENRY DM13
379 AF6HP GARY DM14
380 KB6LUY ERIC DM 14
381 W6KVC GARY DM14
382 KB6LED ROBERT CM87
383 WB6BYE SANDY DM04
384 K6GRL LINDA CM96
385 KJ6PHZ RICHARD DM14
386 AG6HQ DON DM14
387 KG6MN JERRY DM14
388 KE6HXM SCOTT DM14
389 K6BRY BRYAN DM13
390 KJ6UIX JOE DM13
391 AA6GH GAIL CM97
392 K2NE VINCE CM99
393 N6POP RICK DM13
394 KK6MJO DeANN DM13
395 KB9NVD ALAN DM15
396 N6RPM JOE DM04
397 KE6WYA ROBERT CM97
398 KI6KDT FRED CM88
399 KJ6KHV BRETT DM13
400 W1CCO BILL CM98
401 KI6R ED CM98
408 AE6LX TIM DM14
409 KK6HDU MARC DM03
410 KW6T RUSS CM98
411 W6KEN KEN CM99
412 K16ZYY LONNIE CM89
413 KA6YEG DARLA DM13
414 KE6KNY JIM DM14
415 KI6DBD JIM CM94
416 KC9KOJ BILL DM14
417 AI6EA JOHN DM14
418 W6DJC DAVE DM13
419 W6CDA CHRIS DM04
420 KG6YPA DAVE DM14
421 KG6YGC BB DM13
422 AE6QF PAUL CM97
423 KI6LTP JERRI DM13
424 KE6WMG TOM DM14
425 KK6JZM CHUCK CM98
426 KG6HNF JEOFF DM04
427 W6GEV ERIC DM13
428 K1YQP FRED CM98
429 KB6HZP DAVID DM13
430 KF6PGT ALAN CM98
431 K6ML MIKE CM87
432 KW6S TOM CM96
433 KJ6QBA JOE CM87
434 KF6SML MARK CM98
435 WA6ZTY MIKE CM98
436 AG6IS SCOTT DM06
437 N6GLH GARY CM98
438 KE6EEZ MIKE DM06
439 K6KDM MILES DM06
440 KG6HXI CATHERINE CM98
441 KA6DSC ERIN CM97
442 K7SUN STAN DM09
443 KG6FIY EDNA DM03
444 WA6EKS JIM CM87
445 W6ACT ALEX CM97
446 KI6VH MIKE DM13
447 N6SNX GEORGE DM13
448 KJ6NKM JEFF CM98
449 KJ6TAG KEITH DM04
450 W6IT GREG DM13
451 NM6D ROBERT  DM15
452 KB6OZX RAY  DM13
453 KG6JLE PAUL CM87
454 WB6WGM ROBERT CM87
455 N6NSD LARRY DM14
456 N6KN ROCCO DM03
457 KB6UBY
(UNVERIFIED)
TAMMY DM03
459 KK6NEC ASHLEY DM13
460 W7AZQ EDDIE DM14
461 K6DLB DAVID DM04
462 WA6IPZ ALAN DM06
463 K6EEG GREG

DM14

464 KE6JDS MARK CM89
465 AF6JC MONROE DM12
466 KK6MPG JERRY CM98
467 KE6HXQ ??? RAY CM98
468 KD7… ?? ??
469 KK6NUD LORRAINE DM14
470 KE6OHQ YOUNG DM04
471  K6ACJ BILL DM03
472 KJ6OWI ROBERT DM13
473 KJ6JJ  JERRY DM03
474 KD6JTD MIKE DM04
475 KK6QMS CLIFFORD DM03
476 KI6NAT FRANK CM98
477 KD7TQO CHRIS CM88
478 AD6PC PAUL DM04
479 N6ZE PETE DM04
480  W7UV JOE DM26
481  WA6FXT MIKE DM04
482 KG6JTB DAVE  DM14
483  AG6CV MATS  DM12
484 WB6KQA CURTIS DM14
485 K6UDE JIM CM97
486  K6AN JOHN DM14
487 KEITH  
488 W6YX STANFORD AMATEUR RADIO CLUB CM87
489 W6FRD FERNANDO CM97
490 WE6Z DOUG CM098
491 KE6ZXR TOM CM96
492 KK6IZL TRISH DM13
493 KB6WJA CHRIS DM14
494 KK6UN ERIK DM12
495 KP4MD CAROL CM98
496 WRMYN JOE  DM03
497 AG7IF JIM  DM13
498 K6KUZ ANDY DM13
499 N2VAJ TONY  DM13
500 W6CRO CHUCK DM03
501 KK6JMJ TJ CM87
502 K7CHS RICK DM25
503  WA6ALW STEVE DM13
504 WB6BET JIM CM98
505 KJ6JKA WILL  DM13
506 WA6FXL WAYNE CM89
507 KD6SOK FRED CM87
508 WA6PKY DENNIS CM97
509 AE7QT ROD DN17
510 KA6JAC JUSTIN DM04
511 KK6UGT NICHOLAS DM14
512 KK6UXD HECTOR DM14
513 W6DEN DENNIS CM98
514 WV7V KELLY DM37
515 K2LXC SKIP DM04
516 WA6MEM GARY DM03
517 AC6DX STEVEN DM13
518 KI6BEN JOHN CM87
519 K6GWY FRED DM13
520 AA6DD WILL DM13
521 KU6X JOHN DM14
522 KE4HGR JOHN DM13
523 WB6JDH DICK DM13
524 KK6OZ JAY DM13
525 K6BCM CHUCK DM14
526 W6IEG CHUCK DM13
527 K6JAD JIM DM13
528 KE6CPS AL DM13
529 N7RAH ROBERT DM03
530 AD6XJ ROBERT DM13
531 W6MAB MIKE DM03
532 KK6BTY LANE DM13
533 AE6XF GEORGE DM13
534 KJ6VSJ THOMAS DM03
535 KA3YSA DOUG  
536 KF7VE BILL DM14
537 W6RYO GARY DM14
538 N6ADA BOB DM13
539 K6EQ ROGER DM13
540 HN6D BOB  
541 WA6TJQ MIKE DM14
542 KK6GUN ROB DM13
543 KJ6OQ RALPH  
544 KD6LVH JIM  
545 AG6KS LES DM14
546 W6DCC JOHN DM13
547 KF6HQC FRED DM14
548 VA7VGO JOHN CN79
549 VE7BCH BARB CN79
550 KI6HPV DAMON DM14
551 KD6ONU GLENN DM14
552 KD6LOQ CHRIS DM14
553 WA6STA BRUCE DM13
554 K6KUB FRED DM04
555 WV6V MARK CM98
556 K6JRD JOHN DM03
557 K6WDE DAVE DM14
558 KI6CXM DAVE CM13
559 KD6THC PHILLIP CM98
560 KD6RCM TODD DM 04
561 KG7LKI RICK DM 26
562 KF7WTX JERRY DM 26
563 K6VB JIM DM 04
564 NM7J STEVE  DM26
565 N6SPP ERIC CM87
566 KK6JXV TED CM98
567  KK6TDG ANDY CM88
568 NL7IB CHUCK CM98
569 WB6COT ROB DM06
570 W6SQQ ROGER DM13
571 KQ6QE JAMES DM13
572 KF6MPI MICHAEL DM13
573 W6DNN RICK CM97
574 KE6IC DAVID DM13
575 KJ6SSB CASEY DM06
576 K6QCX THOMAS CM95
577 K6DLC DANIEL CM87
578 K6CRE ROY DM14
579 KJ6BKZ STANLEY CM97
580 KK6FGM CHRIS CM95
581 KJ6RAT BRYAN DM14
582 KE6VTM DOUG CM97
583 KJ6PYP GREG DM06
584 WB6WOC LENARD CM97
585 W6BDW BRIAN DM14